MÜÜGITINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED

  1. Müügitingimused kehtivad www.cutbrands.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Cut Brands OÜ (edaspidi Cutbrands) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  2. Cutbrands kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
  3. Cutbrands jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Cutbrands veebilehel.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

  1. Cutbrands müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
  2. Cutbrands ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest CUT BRANDS OÜ arvelduskontole.
  3. www.cutbrands.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

  1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
  2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

HINNAD

  1. Kõik Cutbrands veebipoes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
  2. Cutbrands jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

KOHALETOIMETAMINE

  1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Cutbrands tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
  2. Cutbrands veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
  3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Cutbrands´i koheselt enne kauba kohaletoomist.
  4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Cutbrands ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
  5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

  1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
  2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Cutbrands’i probleemist e-posti aadressil hello@cutbrands.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
  3. Cutbrands ei vastuta:
   • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
   • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
   • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

TAGASTAMISÕIGUS

  1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
  3. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
  4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil hello@cutbrands.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit. Tagastamise avaldust saab täita ka siin lehel.
  5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.

PRIVAATSUS

  1. Cutbrands veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Cutbrands´le enda isikuandmete töötlemiseks.
  2. Cutbrands kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

  1. Cutbrands vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Cutbrands ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Cutbrands ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Cutbrands ei saanud mõjutada ega ette näha.

MUUD TINGIMUSED

  1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Cutbrands-il on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.